MGR. MILOŠ POŠTEK

psychológ – terapeut, Bratislava

 +421 905 694 963

 milos.postek@gmail.com

Študoval som na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a v roku 2005 som ukončil štúdium jednoodborovej psychológie. Nastúpil som na dlhodobý výcvik v humanistickej psychoterapii v českom výcvikovom stredisku „Na osobu orientovanej psychoterapie“ v Brne.
Pravidelne sa zúčastňujem odborných školení a kurzov zameraných na prácu s klientom, psychodiagnostiku a rôznych tém spojených s jeho prácou psychológa a psychoterapeuta (dospelí a deti staršieho školského veku).

Zároveň som členom Britskej asociácie pre poradenstvo a psychoterapiu (BACP). Vo svojej práci využívam psychologické poradenstvo založené na princípoch humanistickej psychológie, ktorá ma za cieľ podporiť u klienta schopnosť opätovného nadobúdania zručností riešiť rôzne oblasti svojho života, zvládania vlastných životných problémov, medziľudských vzťahov a získať tak pocit spokojnosti so sebou a skvalitniť vzťahy.