Čo sa deje pri prvom stretnutí?

Počas prvého sedenia je dôležité vytvoriť si predstavu práce do budúcnosti. Preto je v úvod stretnutia venovaný zadefinovaniu potreby/problému klienta, jeho predstave o dĺžke práce (krátkodobá, stredne dlhá, dlhodobá), frekvencii stretnutí, čas ďalšieho stretnutia a ďalším dôležitým bodom práce. Psychológ oboznamuje klienta s podmienkami práce – zaručená je absolútna diskrétnosť a vysvetlenie formy práce, ktorá sa využíva (ako sa pracuje, požiadavky na psychológa a na klienta). Po tomto krátkom úvode nasleduje ďalšia časť sedenia venovaná priamo konkrétnemu problému klienta.

Ako sa môžem skontaktovať s vybratým psychológom?

Psychológovia majú na stránke uvedené svoje miesto práce a kontaktné údaje – emailovú adresu a telefónne číslo využívané na dohodnutie prvého kontaktu. Všetky dôležité detaily práce a požiadavky zo strany klienta je možné konzultovať týmito formami.

Ako si vybrať psychológa podľa miesta a potreby?

Všetky potrebné údaje sú uvedené na stránke a sú orientované podľa psychológa na stránke a lokality jeho pôsobenia.

Čo je cieľom stretnutí?

Cieľom je nielen uzdravenie klienta v medicínskom zmysle -som chorý, budem zdravý- ale obsahuje aj ďalšie prvky a tými sú objavovanie seba klientom, nárast seba porozumenia, uspokojenia so sebou, ďalší osobnostný rast klienta, jeho hlbšie dozrievanie a celkový progres osobnosti klienta; schopnosť nadobudnúť zručnosti a kompetencie v riešení vlastných problémov zo strany klienta. Klient by sa mal po intenzívnej a zodpovednej práci s psychológom stať samostatným a zrelým človekom- bez ohľadu na druh problému- a opätovne sa postaviť na vlastné nohy a vykročiť do vlastného života.

S akými problémami môžem ísť za psychológom?

Problémy majú často široké spektrum, od osobných a vnútorných problémov klientov, obavy, strach, ťažkosti v rozhodovaní, cez partnerské problémy, ťažkosti v komunikácii a vychádzaní s inými ľuďmi  alebo problémy s deťmi; hľadanie zmyslu života a pod.

V širšom vyjadrení je práca zameraná na pomoc pri prekonávaní vzťahových problémov klienta, pri zvládaní stresových situácií a pre stimulovanie osobnostného rastu; poradenstvo pri kariérnych otázkach, pomoc pri vyhorení; práca sa zameriava aj na aktivizáciu vlastného potenciálu pri zvládaní náročných životných situácií; pomoc pri sebavedomí, sebadôvere, pri problémoch v kontakte s inými ľuďmi, s rôznymi formami zvládania úzkosti strachu; alebo napríklad aj  pri poruchách správania. Druhy problémov možné na prácu sú neobmedzené. V prípade problému, ktorý si vyžaduje aj iný druh starostlivosti, psychológ orientuje a informuje klienta aj o týchto možnostiach.

Ako prebieha sedenie?

Táto práca sa dotýka osobných a často bolestivých tém a môžu spôsobovať klientovi aj istý pocit nepohody. Takže je možné, že sa bude cítiť občas nepríjemne, biedne, ale je to súčasťou procesu práce s klientom a môže to vyvstávať z rôznych problémov a konfliktov. Ale ani tieto prechodné stavy nie sú niečím nezvyčajným a patria do procesu práce klienta, ako aj pozitívne prežívanie seba. Práve v týchto situáciách je tu poradca, ktorý je tu pre klienta a vedie ho.

Poradca si všíma klienta a jeho slová či vyjadrenia a v prípade rozporu mu tieto skutočnosti predkladá. Poradca pracuje nie stým, čo si poradca myslí, ale s tým, aký to má význam pre  klienta, čo prežíva klient. Zároveň sa snaží byť ku klientovi citlivý, ale nesnaží sa nič predstierať – je úprimný. V tomto bode môže pripadať práca poradcu pre klienta dosť náročná.

Koľko sedení je potrebné absolvovať?

Práca s klientom je závislá na potrebe klienta pracovať na sebe, z toho dôvodu môže byť krátkodobá, stredne dlhá alebo dlhodobá.

Krátkodobá práca s klientom obsahuje približne 7-15 sedení, stredne dlhá forma do 30 sedení a dlhodobá 50 aj viac sedení. Zisťovanie potreby dĺžky práce prebieha v komunikácii s poradcom a nastavuje sa podľa potrieb, aké pociťuje klient samozrejme za podpory a asistencie poradcu.

Táto forma práce súvisí aj s osobnostným rastom, takže či už sa týka pomoci v problémoch alebo potreby osobnostného rastu, je možné opätovne pracovať na sebe vracať sa na ďalšie sedenia aj po ukončení jednej série práce.

Aká je frekvencia a dĺžka sedení?

Zvyčajne prichádza klient raz do týždňa, prípadne jeden krát za dva týždne. Dlhšie prestávky nie sú pre prácu a postup klienta vhodné. Všetky tieto skutočnosti sa nastavujú podľa možností a potrieb klienta a v rámci limitov, ktoré rešpektujú zásady práce tohto prístupu, o ktorých klienta informuje poradca.

Dĺžka sedenia je vždy stanovená na 50 minút a tento časový termín sa poradca snaží striktne dodržiavať.

Ako pomáha psychológ počas sedenia?

Poradca je sprievodca, ktorý je pripravený a trénovaný prechádzať spolu s klientom jeho pozitívnymi aj silne negatívnymi skúsenosťami a problémami- ale akou cestou a o čom bude klient hovoriť a čo bude riešiť je vložené do slobody a rozhodnutia samotného klienta. Tým sa odbúrava stres z tlačenia klienta do niečoho, čo nechce sám riešiť alebo s čím nesúhlasí.

Aké sú povinnosti psychológa voči klientovi?

Mlčanlivosť a korektnosť voči klientovi v tomto smere je úplne  základným predpokladom spolupráce poradcu a klienta a obsah vyjadreného klientom zostáva medzi poradcom a klientom. Akákoľvek informácia zo sedenia môže byť vyjadrená a použitá iba so súhlasom klienta.

O čom sa hovorí so psychológom?

Počas sedenia sa pracuje len s tým, čo si klient k rozhovoru vyberie sám.  Ak sa kladú otázky, tak sú použité iba na overenie toho, čo klient hovorí a na porozumenie pocitov klienta.

Plač, mlčanie alebo vyjadrovanie silných pocitov sú úplne prirodzenou súčasťou práce poradcu a nie sú ničím nezvyčajným pre terapeuta – počas sedenia má klient priestor aj na ich prežitie a vyjadrenie, ak to potrebuje. Počas sedenia by sa mal klient cítiť slobodne vyjadrovať a hovoriť, čo je pre neho/ňu dôležité.

Aký je rozdiel medzi psychológom a psychiatrom?

Hlavný rozdiel medzi prácou psychológa a psychiatra je v tom, že psychológ vo svojej práci nevyužíva lieky. Naopak, psychiater stanovuje pacientovi diagnózu a predovšetkým využíva liečbu prostredníctvom liekov. Samotná liečba liekmi však vyžaduje rovnako aj prácu na spracovávaní pacientových problémov a ťažkostí, kde nastupuje psychológ a sústreďuje sa na príčiny problémov. Uplatňuje pritom psychologické nástroje ako napr. rozhovor, prácu s emóciami a vnútorným prežívaním, terapeutický vzťah a pod. Môžeme teda povedať že psychológ a psychiater sa vzájomne dopĺňajú, pričom psychológ spolu s klientom sa sústreďujú na skúmanie a porozumenie klientovho vnútorného sveta a psychiater sa zameriava na medicínsku podstatu pacientových problémov a hľadá vhodnú liečbu na ich potlačenie.

Aké prostriedky využívané v práci psychológa?

Účinný a dôležitý bod tohto prístupu je ten, že v práci s klientom je najdôležitejší terapeutický vzťah, ktorý sa vytvára medzi psychológom a klientom. V praxi to znamená, že sa bude klient cítiť skutočne počutý, pochopený a bez odsudzovania a psychológ je vnímaný vo vzťahu ako skutočný človek. Poradca je často veľmi otvorený pre klienta vo svojich pocitoch a nehrá rolu poradcu a odborníka. Nemalú úlohu zohráva aj verbalizácia klientovho vnútorného sveta, ktorá mu umožňuje orientovať sa vo svojich pocitoch a zážitkoch a následne aj správaní.

Prístup vychádza z predpokladu, že klient je najlepší expert a odborník na svoje problémy a mal by dostať svoj osud do rúk a riadiť ho, dokonca si to užívať.

Aké sú východiská psychologickej pomoci?

Tento prístup je charakterizovaný niekoľkými hlavnými črtami práce:

  • Psychológ je presvedčený o pozitívnej povahe človeka v tom zmysel, že každý sa snaží pre seba urobiť to najlepšie, čo vie.
  • Ďalej každý človek je jedinečný, má svoju hodnotu, zaslúži si úctu a vie riadiť svoj život a vyberať si svoje hodnoty.
  • Tretím dôležitým bodom je dôvera v to, že klient je jediným odborníkom na svoj vlastný život a je tým jediným, ktorý vie, ako sa naozaj cíti.

Z toho všetkého vyplýva pre prácu s klientom to, že klient je jediný človek, ktorý sa môže rozhodnúť o tom, kým by mal byť, aký je zmysel jeho život, čo s ním má robiť, a kam chce smerovať.

Čo je to psychologická pomoc?

Prístup a pomoc, ktorú ponúkame, sú založené na humanistickej koncepcii psychoterapie. Ponúkaná forma psychologickej pomoci je nazývaná ako tzv. „Na osobu zameraný prístup“ (z anglického Person Centerd Approach, skratka PCA). Je to pre pochopenie a názornosť aj tzv. verbálna forma práce s klientom, zjednodušene povedané rozhovor kvalitne trénovaného psychológa s klientom. Zámerne tu hovoríme o klientovi a nie pacientovi, nakoľko klient (človek v núdzi) sa aktívne podieľa na zmene svojho aktuálne negatívneho stavu.